تکیه دادم به خاطراتی که

شادِ آن روزهای غمگین بود

مثلِ سیگار نصفه افتادم

در جهانی که پمپ بنزین بود